#Win coins#Tongue Twister

아래의 잰말놀이를 녹음하여 올려주세요! 가장 잘 읽으신
세분께 1개월 VIP권을 나눠드립니다!

1.Tongue Twister one

hēi huà féi fā huī ,

黑   化   肥  发  灰,

huī huà féi fā hēi

灰   化   肥  发  黑.

hēi huà féi fā hēi bù fā huī

黑   化  肥  发  黑  不  发  灰,

huī huà féi fā huī bù fā hēi

灰    化   肥  发  灰  不 发 黑.

2.Tongue Twister two

fěn hóng qiáng shàng huà fèng huáng ,

粉   红      墙       上       画    凤      凰,

hóng fèng huáng ,

红       凤    凰,

fěn fèng huáng ,

粉   凤     凰,

fěn hóng fèng huáng ,

粉   红       凤     凰,

huā fèng huáng 。

花   凤     凰.

3.Tongue Twister three

bái lǎo bā mén qián zāi le bā kē bái guǒ shù ,

白  老   八 门      前     栽  了 八 颗  白  果    树,

cóng běi biān fēi lái le bā gè bái bā gē ér bù zhī zài nǎ zhù 。

从      北   边    飞  来 了 八 个  白  八  哥 儿  不  知  在  哪  住

bái lǎo bā ná le bā gè bā dá gùn ér yào dǎ bā gè bái bā gē ér ,

白  老   八  拿  了 八 个  巴  达  棍   儿  要   打 八 个  白  八   哥  儿,

bā gè bā gē ér fēi shàng le bā kē bái guǒ shù ,

八   个 八  哥  儿 飞 上       了八  颗   白 果    树

bù zhī dào bái lǎo bā ná zhè bā gè bā dá gùn ér dǎ zhe le bā gè bái bā gē ér ,

不  知   道    白  老   八 拿  这   八  个  巴  达  棍  儿  打  着  了 八 个  白   八   哥  儿

hái shì dǎ zhe le bā kē bái guǒ shù 。

还  是  打  着   了  八 颗  白  果   树.

论坛: 
N523577의 아바타

早口言葉面白い、暗記に役立つ。素晴らしい!

수, 03/08/2017 - 22:15 (출서: Android)
bopomofo의 아바타

I will try

금, 08/05/2016 - 15:35 (출서: web)
Second77의 아바타

muy bien !!!

일, 12/06/2015 - 03:02 (출서: web)
12.林何华 Ronaldo Joshua Christopher의 아바타

Sound's Good

목, 11/12/2015 - 19:59 (출서: web)
ohs의 아바타
3”
목, 10/15/2015 - 15:44 (출서: Android)
ohs의 아바타
3”
목, 10/15/2015 - 15:39 (출서: Android)
萧老师의 아바타

这里的提交只有书写的。音频怎么提交?

금, 10/09/2015 - 15:30 (출서: web)
萧老师의 아바타

这个绕口令要录起来吗?MP3 可以吗?

금, 10/09/2015 - 15:27 (출서: web)
zsj529@123.com의 아바타
5”
화, 10/06/2015 - 09:51 (출서: Android)
julia xiang의 아바타
11”
일, 10/04/2015 - 04:34 (출서: iPhone)
sebas.c1309@gmail.com의 아바타
10”
수, 09/23/2015 - 05:28 (출서: iPhone)
杉杉의 아바타
7”
화, 09/22/2015 - 07:21 (출서: iPhone)
Allen_Test의 아바타

1.Tongue Twister one

hēi huà féi fā huī ,

黑 化 肥 发 灰,

huī huà féi fā hēi

灰 化 肥 发 黑.

hēi huà féi fā hēi bù fā huī

黑 化 肥 发 黑 不 发 灰,

huī huà féi fā huī bù fā hēi

灰 化 肥 发 灰 不 发 黑.

2.Tongue Twister two

fěn hóng qiáng shàng huà fèng huáng ,

粉 红 墙 上 画 凤 凰,

hóng fèng huáng ,

红 凤 凰,

목, 08/27/2015 - 15:17 (출서: iPhone)
杉杉의 아바타

Allen,试着读一读吧~加油!

화, 09/22/2015 - 07:18 (출서: web)
xr@hschinese.com의 아바타

四是四,十是十。十四是十四,四十是四十。

월, 08/24/2015 - 16:45 (출서: web)
杉杉의 아바타

这位同学,你也可以试着读一读哦~

화, 09/22/2015 - 07:19 (출서: web)
汪便便의 아바타

hēi huà féi fā huī ,

黑   化   肥  发  灰,

huī huà féi fā hēi

灰   化   肥  发  黑.

 

월, 08/24/2015 - 15:34 (출서: web)
汪便便의 아바타

fěn hóng qiáng shàng huà fèng huáng ,

粉   红      墙       上       画    凤      凰,

hóng fèng huáng ,

红       凤    凰,

fěn fèng huáng ,

粉   凤     凰,

 

월, 08/24/2015 - 15:35 (출서: web)
汪便便의 아바타

bái lǎo bā mén qián zāi le bā kē bái guǒ shù ,

白  老   八 门      前     栽  了 八 颗  白  果    树,

 

월, 08/24/2015 - 15:31 (출서: web)
汪便便의 아바타

bái shí tǎ ,

白   石  塔,

bái shí dā ,

白  石   搭,

bái shí dā bái tǎ ,

白   石  搭  白   塔,

bái tǎ bái shí dā ,

白   塔 白  石   搭, 

dā hǎo bái shí tǎ ,

搭 好    白   石  塔,

bái tǎ bái yòu dà 。

白  塔 白   又   大.

 

 

금, 08/07/2015 - 15:53 (출서: web)
Hannah涵의 아바타
9”
일, 08/09/2015 - 22:14 (출서: Android)
汪便便의 아바타

声音很好听哦

월, 08/10/2015 - 18:00 (출서: web)
汪便便의 아바타

dōng dòng tíng ,

东      洞      庭,

xī dòng tíng ,

西 洞     庭,

dòng tíng shān shàng yī gēn téng ,

洞      庭    山     上       一  根   藤,

téng shàng guà tóng líng 。 

藤    上        挂    铜     铃。

fēng chuī téng dòng tóng líng dòng ,

风     吹     藤    动       铜      铃   动,

fēng tíng téng dìng tóng líng jìng 。

风    停     藤     定      铜    铃    静。

 

금, 08/07/2015 - 15:44 (출서: web)