App

App khách hàng
Luyện tập từ vựng Hán ngữ thương mại
Hello Words

Đặc điểm App:
Luyện tập từ vựng Hán ngữ Thương mại Business Chinese Words-Hello Words bao gồm 799 từ vựng Hán ngữ thương mại. Từ vựng Thương mại dựa vào chức năng được phân thành loại giao tiếp thương mại và loại Hán ngữ nơi làm việc. Trong đó loại giao tiếp thương mại có 227 từ vựng, loại Hán ngữ nơi làm việc có 552 từ. Mỗi từ đều bao gồm các phần như phối âm, phiên dịch, từ tính, câu ví dụ, luyện tập. Hỗ trợ 4 loại ngôn ngữ Anh Trung Nhật Hàn và tính năng vở từ mới. Học viên có thể tự do thay đổi ngôn ngữ, điều chỉnh cỡ chữ, xóa bỏ bộ nhớ đệm ...vv. App này bao gồm tất cả từ vựng liên quan đến thương mại thường ngày. Sau khi học xong và nắm được những từ vựng này, học viên có thể vận dụng những từ vựng này tiến hành giao tiếp thương mại cơ bản trong những bối cảnh thương mại thường ngày.
Tính tương hỗ:
Andriod yêu cầu phiên bản từ 2.3 trở lên Yêu cầu phiên bản IOS 6.0 hoặc cao hơn. Tương hỗ với iPhone、iPad、iPod touch. Đã tiến hành tối ưu hóa đối với iPhone 5