App

App khách hàng
Luyện tập từ vựng Hán ngữ đời sống
Hello Words

Đặc điểm App:
Luyện tập từ vựng Hán ngữ đời sống Hello Words bao gồm 3585 từ vựng Hán ngữ đời sống. Trong đó có 319 từ sơ cấp, 966 từ trung cấp, 2300 từ cao cấp. Mỗi từ đều bao gồm các phần như phối âm, phiên dịch, từ tính, câu ví dụ, luyện tập. Từ vựng đời sống dựa bối cảnh khác nhau phân thành 13 loại trang phục trang sức, tâm trạng và cảm nhận, phương vị, văn hóa và giải trí, du lịch, ngoại hình, cách dùng từ lịch sự, lượng từ, thành ngữ, liên từ, giới từ, phụ từ, đại từ. Hỗ trợ 4 loại ngôn ngữ Anh Trung Nhật Hàn và tính năng vở từ mới. Học viên có thể tự do thay đổi ngôn ngữ, điều chỉnh cỡ chữ, xóa bỏ bộ nhớ đệm ...vv. Sau khi học xong và nắm được những từ vựng này, học viên có thể vận dụng những từ vựng này tiến hành giao tiếp Hán ngữ cơ bản trong các bối cảnh đời sống hàng ngày.
Tính tương hỗ :
Andriod yêu cầu phiên bản từ 2.3 trở lên
Yêu cầu phiên bản IOS 6.0 hoặc cao hơn. Tương hỗ với iPhone、iPad、iPod touch. Đã tiến hành tối ưu hóa đối với iPhone 5