Đăng ký thi thử HSK

Đăng ký thi thử HSK

Thời gian thi thử bắt đầu: 2018-03-13

Thời gian thi HSK tháng này: 2020-02-12

Lựa chọn cấp học mà bạn muốn tham gia luyện tập: Không biết? Hãy tự kiểm tra trước xem sao !
HSK cấp 1
Thi thử
35 phút
$0.00
Limited-time free
HSK cấp 2
Thi thử
50 phút
$0.00
Limited-time free
HSK cấp 3
Thi thử
85 phút
$0.00
Limited-time free
HSK cấp 4
Thi thử
100 phút
$0.00
Limited-time free
HSK cấp 5
Thi thử
120 phút
$0.00
Limited-time free
HSK cấp 6
Thi thử
135 phút
$0.00
Limited-time free