add cùng giúp đỡ nhau học tập

chào mọi người , mình mới học tiếng trung , muốn tìm người hàng ngày nói chuyện để làm quen mặt chữ và trau dồi thêm kiến thức tiếng trung

add ID wechat của mình nhé ^^ : hoanganhdung1171992

Halle's picture

ID wechat của mình Halle910.

Wed, 09/06/2017 - 20:52 (Nguồn :Android)
N586376's picture
Sun, 08/13/2017 - 21:02 (Nguồn :Android)
00000000-5177-2a18-ffff-ffffb95782cc's picture

hi guy. add me via wechat

Mon, 08/07/2017 - 13:15 (Nguồn :Android)
ffffffff-8f3c-f961-157f-02f73500ebcb's picture

hi

Sat, 06/03/2017 - 07:42 (Nguồn :Android)
N497201's picture

Giúp đỡ nhau nhé id của mình là pvnq100996 , mình k tìm ra id của bạn :)

Mon, 05/22/2017 - 16:54 (Nguồn :web)
N556559's picture

mình add rồi đó ^^

Mon, 05/22/2017 - 20:18 (Nguồn :web)